Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

1.Ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

5. Interpelacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
  • założenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie;
  • ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów;
  • przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miasto Zambrów;
  • określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na finansowanie zadań tworzących warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli realizacji dotowanego zadania;
  • zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2018 r.;

7. Przyjęcie sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2017 r.

8. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów za lata 2015 – 2016.

9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2017 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów.

10. Informacja dotycząca opłat planistycznych.

11. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.

12. Zamknięcie obrad.

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility