KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W BIAŁYMSTOKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY KONKURSOWEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W ROKU 2018.

W 2018 roku prowadzone będą nabory do następujących jednostek Policji na terytorium województwa podlaskiego:

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku,

Komenda Miejska Policji w Białymstoku,

Komenda Miejska Policji w Łomży,

Komenda Miejska Policji w Suwałkach,

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie,

Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim,

Komenda Powiatowa Policji w Grajewie,

Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce,

Komenda Powiatowa Policji w Kolnie,

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach,

Komenda Powiatowa Policji w Sejnach,

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach,

Komenda Powiatowa Policji w Sokółce,

Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem,

Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować, dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

Preferencje kandydata do służby w Policji w zakresie wykształcenia:

 • wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o kierunku przydatnym do służby w Policji (prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne) 8 punktów,
 • wykształcenie wyższe / magister lub równorzędne / o innym kierunku niż wymieniony w pkt 1 – 6 punktów,
 • wykształcenie wyższe / licencjat, inżynier / – 4 punkty,
 • wykształcenie średnie (ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum
 • w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania) – 4 punkty.

Preferencje kandydata z tytułu umiejętności dodatkowych:

 • Posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego- 4 punkty,
 • Posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych- 4 punkty,
 • Posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej – 2 punkty
 • Posiadanie prawa jazdy kategorii “A” lub “C”- 2 punkty.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ  NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy / tylko część A i B/,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopie innych niż wymienione dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Powyższe dokumenty można składać w:

Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku ul. Bema 4, w godz. 7.30 – 15.30

Biuro przepustek KMP w Białymstoku, tel. 85 670 23 87

lub

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 65

w poniedziałek w godz. 7.30 – 18.00

wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 7.30 – 15.30,

biuro przepustek KWP w Białymstoku : 85 670 28 68, 85 670 36 04, 85 670 22 54.

Druk kwestionariusza osobowego kandydata do służby można pobrać z załącznika zamieszczonego na stronie internetowej Komendy Głównej Policji http://www.policja.pl/, oraz stronie http://www. podlaska.policja.gov.pl/.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017r., poz 2067) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. poz. 432. z późn. zm.)

UWAGA:

Uprzejmie informujemy, iż Komendant Główny Policji określił łączne limity przyjęć do służby w Policji na 2018 rok dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, dla kandydatów w ramach procedury otwartej konkursowej:

20 marca 2018 r. – 60 osób

2 lipca 2018 r.  – 60 osób

24 września 2018 r. – 75 osób

27 grudnia 2018 r. – 63 – osoby

łącznie: 258 osób

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzanej w 2018 roku, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów

i limitów przyjęć do służby w Policji.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW SPOZA BIAŁEGOSTOKU !!!

Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość składania ofert (kompletu dokumentów) w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa podlaskiego.

Dodatkowe informacje dla kandydatów ubiegających się o służbę w Policji

praca.policja.pl/pwp/rekrutacja/informator-dla-kandyda

źródło:

www.podlaska.policja.gov.pl

 

Accessibility