Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych położonych na terenie Gminy Miasto Zambrów.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Zambrów Nr 198/XXX/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. Burmistrz Miasta Zambrów informuje:
1. Wnioski o udzielenie dotacji celowej należy składać w terminie: do dnia 04.05.2018 r.:
a) w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, pokój nr 225, w godzinach pracy urzędu, tj 7.30 – 15.30,
b) pocztą na adres : Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów (liczy się data wpływu do urzędu)
c) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: um@zambrow.pl
1. W projekcie budżetu Miasta Zambrów na rok 2018 przewidziano na udzielenie dotacji kwotę w wysokości: 150 000 zł.
2. Maksymalna wysokość dotacji: do 75% kosztów kwalifikowanych w kwocie nieprzekraczającej 25 000 zł brutto na jedno zadanie.
3. Dotacja może zostać udzielona stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym ROD na obszarze miasta Zambrów, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2017, poz. 2176), które realizować będą przedsięwzięcia polegające na: budowie lub remoncie infrastruktury ogrodowej mającej na celu poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców.
4. Wniosek o dotację sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Ustalone kryteria oceny formalnej:
a) przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie musi być zlokalizowana na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasto Zambrów.
b) wnioskodawca jest podmiotem wymienionym w pkt 3 niniejszego ogłoszenia,
c) wnioskodawca dysponuje prawem do terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie,
d) wnioskodawca zapewnia wkład własny w finansowaniu przedsięwzięciu, w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych,
e) wniosek został złożony w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu,
f) przedsięwzięcie objęte wnioskiem o dofinansowanie wpłynie na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców, lub przygotuje nowe działki.
6. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków kryterium formalnych oceny wniosku powoduje odrzucenie wniosku bez dokonania oceny merytorycznej.
7. Ustalone kryteria oceny merytorycznej:
a) Koszt jednostkowy inwestycji liczony, jako stosunek kosztów całkowitych inwestycji do powierzchni terenu objętego zagospodarowaniem – waga 80 pkt.
b) Zwiększenie deklarowanego wkładu własnego (powyżej 25%) – waga 20 pkt.
8. Sposób oceny merytorycznej wniosków i ustalenie listy rankingowej projektów:
a) Ocena wniosków odbędzie się oddzielnie dla każdego kryterium.
b) Wnioskom za kryteria oceny określone w pkt 7 lit. „a”, „b” zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru :
wielkość wniosku badanego
———————————— x maksymalna liczba punktów dla danego kryterium
najwyższa wielkość ze złożonych wniosków
c) Wyliczone w ten sposób punkty zostaną zsumowane.
d) Lista rankingowa projektów zostanie utworzona w kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta na ten cel.
e) Jeżeli łączna kwota wszystkich wniosków przekroczy 150 000 zł, to przydzielone dotacje będą ograniczone do kwoty łącznej 150 000 zł proporcjonalnie do przyznanych punktów.
9. Wnioskodawcy o wynikach oceny wniosków zostaną poinformowani pisemnie. Lista rankingowa ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
10. Wnioskodawcy są zobowiązani do wyłonienia wykonawcy z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Wniosek o udzielnie dotacji – ogrody działkowe

Ogłoszenie – dotacja ogrody działkowe

 

Accessibility