XL sesja Rady Miasta Zambrów w najbliższy wtorek 22 maja 2018

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XL sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
  4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2017 r.
  7. Absolutorium
  8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi;
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położonyw obrębie ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej.

9. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji zadania inwestycyjno – remontowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 5.

10. Sprawozdanie z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2013 – 2017.

11. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Zambrów za 2017 r.

12. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.

13. Zamknięcie obrad.

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility