XLI sesja Rady Miasta Zambrów 28 grudnia 2022 roku (środa)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 1200 odbędzie się XLI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023 – 2026;
  2. uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2023 r., w tym:
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta;
   • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady;
   • przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej;
   • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
  3. zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 r.;
  4. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2023 – 2027;
  5. Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19, na rok 2023;
  6. rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Zambrów.
 7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

 

 Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility