XLIII sesja Rady Miasta Zambrów 16 października 2018r.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  16 października 2018 r. (wtorek)  o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XLIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018 rok;
 8. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów;
 9. uchwalenia Regulaminu Rady Miasta;
 10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleja Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
 11. nadania nazwy ulicy;
 12. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.;
 13. uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 14. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2018 roku.
 15. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2018 roku.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 17. Informacja Miejskiego Ośrodka Kultury dotycząca przedstawienia planu pracy na 2019 rok.
 18. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad.

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility