XLIV sesja Rady Miasta Zambrów 28 marca 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLIV sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.;
  b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2023 – 2027;
  c) pozbawienia kategorii dróg gminnych części ulicy Podleśnej i Obwodowej w Zambrowie;
  d) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności;
  f) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej: usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej, w tym Rehabilitacji po COVID-19 w 2022 r.
 8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.
 9. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2022 r.
 10. Przyjęcie raportu z wykonania Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2022 roku.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2022 r.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2022.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2022.
 15. Informacja dotycząca opłat planistycznych.
 16. Stanowisko Rady Miasta Zambrów w obronie dobrego imienia świętego Jana Pawła II.
 17. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
(-) Kazimierz Dąbrowski

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility