XLIX sesja Rady Miasta Zambrów 19 września 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów obrad poprzednich sesji:
  a) protokół XLVII sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się w dniu 27.06.2023 r.;
  b) protokół XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się w dniu 01.08.2023 r.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok;
  b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów;
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej;
  d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej; 
  e) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych; 
  f) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych; 
  g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 
  h) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; 
  i) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji kandydatach na ławników. 
 7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta   
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility