XLVI sesja Rady Miasta Zambrów 30 maja 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  30 maja 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy Miasto Zambrów za 2022 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2022 r.
 8. Absolutorium.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie miasta Zambrów na 2023 rok;
  b) wyrażenia zgody na zbycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.
 10. Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Zambrów za 2022 rok.
 11. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility