XXXI sesja Rady Miasta Zambrów 23 listopada 2021 r. (wtorek)

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej i Łanowej ograniczony od strony wschodniej granicą miasta Zambrów;
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Ignacego Paderewskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Sportowej i rzeki Jabłonki;
 9. Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowym na 2022 rok;
 10. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 11. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.
 12.  Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2021/2022.
 13. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility