XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów 25 października 2022 roku (wtorek)


 

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Zambrów w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2022 rok;
  b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  c) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
  d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej;
  e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej;
  f) odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar w obrębie ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej;
  g) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032;
  h) aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Miasta Zambrów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na okres 2019 – 2034”;
  i) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej;
  j) uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025.
 7. Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2022/2023.
 8. Informacja w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2022 r.
 11. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2022 r.
 12. Stan obrony cywilnej w Polsce z uwzględnieniem bezpieczeństwa mieszkańców Zambrowa.
 13. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility