XXXV sesja Rady Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  26 kwietnia 2022 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji:
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
  • wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;
  • uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów;
  • ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Zambrów;
  • zwolnienia obywateli Ukrainy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Zambrów;
  • o zmianie uchwały w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy;
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i wysokości wypłacania diet radnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2021.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zambrowie w 2021 r.
 11. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility