Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018– 2021;
 8. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej ½ zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu;
 9. Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty;
 10. Uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zambrowa;
 11. Zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 12. Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Zambrów;
 13. Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2018;
 14. Przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 15. Podziału Miasta Zambrów na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 16. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2017 r.
 17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów
  z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
 18. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2017.
 19. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 20. Zamknięcie obrad.

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility