Drukuj

Zachęty inwestycyjne na terenie Miasta Zambrowa.

ZWOLNIENIE W PODATKU DOCHODOWYM PRZY REALIZACJI  NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE   MIASTA ZAMBRÓW.

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu może skorzystać ze zwolnienia  w  podatku dochodowym.

Atuty realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu:

 1. Najwyższe w kraju zwolnienie w podatku dochodowym   dla przedsiębiorców: do 70 % dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy  licząc od  wartości inwestycji.
 2. Decyzja o wsparciu na 15 lat – najdłuższy okres wykorzystywania zwolnienia w podatku dochodowym.

Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kryteria ilościowe i jakościowe:

 • kryterium ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją jakie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać z decyzji o wsparciu:

mikro   0,2 mln zł

– mały     0,5 mln zł

– średni  2 mln zł

– duży    10 mln zł

 • kryterium jakościowe:  najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania  dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o  wsparciu  – 4 pkt.

UWAGA: nowa inwestycja to nie tylko budowa od podstaw nowego zakładu ale także zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącej firmy  lub wprowadzenie nowych wyrobów ( dywersyfikacja) lub zasadnicza zamiana  procesu technologicznego.

Decyzję o wparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych,  samorządowych i innych  wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

MYŚLISZ O NOWEJ INWESTYCJI ZADZWOŃ DO NAS.

 

Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A.  Biuro w Ełku

 1. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

mobile:  601  369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

mobile:  607 058 222 , e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility