Drukuj

Zamówienie publiczne na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1. Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego
Gmina Miasto Zambrów- ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów, tel. 86 271 48 31, fax. 86 271 21 17, email: um@zambrow.pl

2.Określenie przedmiotu zamówienia
Główny słownik CPV: 60112000-6- Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
Świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie miasta Zambrów

3. Tryb udzielenia zamówienia
Wybór operatora w trybie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. –Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

4. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy.
Obsługa autobusowa linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr 1

od Pętla przy bloku nr 22 do Magazynowa Pętla przez ulice : Białostocka, M. Konopnickiej, Piłsudskiego, Aleja Wojska Polskiego, Magazynowa

Linia komunikacyjna nr 2

od Pętla przy bloku nr 22 do Magazynowa Pętla przez ulicę Ks. Kulbata

Linia komunikacyjna nr 3

od Pętla przy bloku nr 22 do P.O.D. pod Długoborzem przez ulicę Magazynową ( Pętla)

Linia komunikacyjna nr 4

od Magazynowa Pętla do Szpital Pętla przez ulice : Aleja Wojska Polskiego, Raginisa, Armii Krajowej, Obr. Zambrowa, 71-go Pułku Piechoty, Wyszyńskiego (Gimnazjum), Białostocka

Linia komunikacyjna nr 5

od Szpital Pętla do Magazynowa Pętla przez ulice , Wyszyńskiego (Gimnazjum), M. Konopnickiej, Podedwornego, Piłsudskiego, Aleja Wojska Polskiego, Raginisa, Armii Krajowej, Obr. Zambrowa, Aleja Wojska Polskiego

Linia komunikacyjna nr 6

od ul. Magazynowa Pętla do Szpital Pętla przez ulice : Magazynowa GS, Kulbata, Wolska, Aleja Wojska Polskiego, Piłsudskiego, Ostrowska(cmentarz- CPN), Ostrowska, Konopnickiej, Białostocka, Papieża Jana Pawła II

Obsługa linii nr 1, 2 i 3 odbywać się będzie w dni robocze.
Obsługa linii nr 4 i 5 odbywać się będzie w dni nauki w szkole.
Obsługa linii nr 6 odbywać się będzie 1 i 2 listopada.

5. Termin realizacji zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia – marzec 2018
Przewidywana data rozpoczęcia świadczenia usług – maj 2018

6. Zmiana informacji
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2136 z póź.zm.) zastrzega się możliwość zmiany informacji.

7. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:
– Biuletyn Informacji Publicznej
– tablica informacyjna w budynku Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3
– strona internetowa Organizatora (www.zambrow.pl)

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility