Zapytanie cenowe na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dot. zadania inwestycyjnego pt. Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 w Zambrowie

Urząd Miasta Zambrów zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami dot. zadania inwestycyjnego pt. Wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Magazynowej 2 w Zambrowie w zakresie robót elektronicznych oraz w zakresie robót drogowych.

Miejsce i termin złożenia oferty możliwy jest do dnia 08.01.2018r. do godz. 10:00 w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 pokój 225.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytania zawartości bez uszkodzenia opakowania. Powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na adres Zamawiającego i opisane.

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania cenowego oraz formularze ofertowe znajdą Państwo w poniższym linku:

Zapytanie cenowe

Accessibility