WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
Z-ca Naczelnika – mgr Rafał Pomazański – p. 227, tel. w. 41


Uznanie osoby, której doręczono kartę powołania oraz żołnierza odbywającego służbę za osobę samotną:

Karta usług

Przyznanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe:

Karta usług

Uznanie osoby podlegającej obowiązkowi służby wojskowej za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny:

Karta usług

Pokrywanie należności mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony RP uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierzom samotnym:

Karta usług