Drukuj

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

I. Nazwa i siedziba jednostki:

Miasto Zambrów

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

tel. 86 271 22 10, fax: 86 271 21 17

II. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są maszyny, urządzenia, sprzęt, pozostałości elementów budynków oraz instalacji.
Wykazy przedmiotów do sprzedaży z opisem stanu technicznego oraz cenami wywoławczymi brutto (z VAT) poszczególnych maszyn, urządzeń i sprzętu stanowią załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia. Dokumentacja zdjęciowa przedmiotów stanowi załącznik nr 3.

Przedmioty do sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 7.00 do godz. 16.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 86 224 40 67

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrów
Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2021 r. do godziny 10.00.

IV. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta ( telefon kontaktowy i adres e-mail) *

2. Oferowaną cenę brutto z nazwą maszyny, sprzętu lub urządzeń.

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4. Pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika Pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika

5.Cenę należy podać w złotych polskich

6. Podpis oferenta
Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opakowanie winno być podpisane:

„OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU Nie otwierać przed 10.01.2022 r. do godz. 10.15”

V. Wybór oferty:

 1. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 2. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożoną na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
 3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa zwróci się do oferentów o ponowne złożenie ofert ustalając termin i miejsce złożenia ofert. W przypadku ponownego złożenia jednakowych ofert powyższa procedura przeprowadzana jest ponownie.
 4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt IV.
c) oferowana kwota jest niższa od ceny wywoławczej danego przedmiotu

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta na piśmie.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Michał Skarzyński Tel. 86 271 22 10 wew. 33
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. W ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty Sprzedający zawiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury przez sprzedającego.
  Brak wpłaty traktowane będzie jako odstąpienie od zakupu. Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego na rachunek bankowy nr 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 5. Termin związania z ofertą 30 dni.
 6. Wydanie przedmiotu nastąpi na terenie ZPiUO w Czerwonym Borze po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

VI. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój nr 214

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

Kazimierz Dąbrowski

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik RODO

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility