Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza trzeci przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

I. Nazwa i siedziba jednostki:

Miasto Zambrów

ul. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

tel. 86 271 22 10, fax: 86 271 21 17

II. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży są maszyny, urządzenia, sprzęt, pozostałości elementów budynków oraz instalacji.
Wykazy przedmiotów do sprzedaży z opisem stanu technicznego oraz cenami wywoławczymi brutto (z VAT) poszczególnych maszyn, urządzeń i sprzętu stanowią załącznik nr 1 i 2 do ogłoszenia. Dokumentacja zdjęciowa przedmiotów stanowi załącznik nr 3.

Przedmioty do sprzedaży można obejrzeć w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze od poniedziałku do piątku, w godzinach od godz. 7.00 do godz. 16.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 86 224 40 67

III. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie pokój nr 225 Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3; 18-300 Zambrów
Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2021 r. do godziny 10.00.

IV. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta powinna zawierać:

1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta ( telefon kontaktowy i adres e-mail) *

2. Oferowaną cenę brutto z nazwą maszyny, sprzętu lub urządzeń.

3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4. Pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika Pełnomocnictwo, o ile oferent działa przez pełnomocnika

5.Cenę należy podać w złotych polskich

6. Podpis oferenta
Wzór oferty stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

Ofertę składa się w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opakowanie winno być podpisane:

„OFERTA NA ZAKUP SPRZĘTU Nie otwierać przed 10.01.2022 r. do godz. 10.15”

V. Wybór oferty:

 1. Kryterium oceny ofert – 100% cena.
 2. Przez najkorzystniejszą ofertę rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia złożoną na wzorze formularza ofertowego oraz zawierającą najwyższą cenę za przedmiot sprzedaży.
 3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, komisja przetargowa zwróci się do oferentów o ponowne złożenie ofert ustalając termin i miejsce złożenia ofert. W przypadku ponownego złożenia jednakowych ofert powyższa procedura przeprowadzana jest ponownie.
 4. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

a) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,

b) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt IV.
c) oferowana kwota jest niższa od ceny wywoławczej danego przedmiotu

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta na piśmie.

VI. Informacje dodatkowe:

 1. Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie przetargu jest Michał Skarzyński Tel. 86 271 22 10 wew. 33
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 2. W ciągu 14 dni od dnia wyboru oferty Sprzedający zawiadomi oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
 3. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia wystawienia faktury przez sprzedającego.
  Brak wpłaty traktowane będzie jako odstąpienie od zakupu. Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego na rachunek bankowy nr 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 5. Termin związania z ofertą 30 dni.
 6. Wydanie przedmiotu nastąpi na terenie ZPiUO w Czerwonym Borze po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego.

VI. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.01.2022 r. o godzinie 10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów pokój nr 214

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

Kazimierz Dąbrowski

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3a

Załącznik nr 4

Załącznik RODO

Accessibility