Obowiązkowa deratyzacja na terenie Zambrowa – informacja dla właścicieli nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia przez właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie Miasta Zambrów.

Na podstawie  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz Uchwały  nr. 37/IX/15 z dnia 3 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zambrów  Uchwała nr 182/XXXI/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 24 października 2017r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zarządza się, co następuje:

  • 1. Przeprowadzić w terminie od dnia 11 grudnia 2017 do dnia 20 grudnia 2017 r. obowiązkową deratyzację na terenie Miasta Zambrów polegającą na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów w miejscach ich występowania.
  • 2. 1. Termin obowiązkowej deratyzacji na terenie całego miasta Zambrów podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  1. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych oraz rozplakatowaniu.
  • 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Accessibility