Rada Miasta Zambrów – 28.11.2017r.

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 listopada 2017 r. (wtorek) o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
  • odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony pomiędzy ulicami: Aleja Wojska Polskiego, Fabryczna, Mazowiecka, Magazynowa, Legionowa;
  • przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
  • uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 7. Informacja dotycząca podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
 8. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.
 10. Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility