Zambrowskie Żubry

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promowali Zambrów. Pierwsza edycja miała miejsce w 2001 roku, zaś ostatnia w 2020 roku. Na przestrzeni dwóch dekad wręczono łącznie 235 statuetek.
23 czerwca, 2021

2019

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2019 Nagroda Burmistrza Miasta Zambrów „ZŁOTY ŻUBR” w kategorii „Przedsiębiorca roku” Fitness Trading Robert Szulborski Nagroda specjalna Burmistrza Miasta Zambrów w kategorii […]
23 czerwca, 2021

2018

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2018 Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów „ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za reportaż  „III  Inscenizacja Bitwy o Zambrów” Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów […]
23 czerwca, 2021

2017

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2017 Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów „ZŁOTY ŻUBR” –Zambrowski Portal Internetowy www.zambrow.org za reportaż STALAG 130 w Zambrowie – historia […]
23 czerwca, 2021

2016

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2016 Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów „ZŁOTY ŻUBR” Łukasz Całko za reportaż „XX Dni Zambrowa” Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów „ZŁOTY […]
23 czerwca, 2021

2015

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2015 Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr – Małgorzata Marczyk  Kategoria inwestycja roku Laureata nie wyłoniono Kategoria inwestor roku Złoty Żubr […]
23 czerwca, 2021

2014

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2014 Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury: Złoty Żubr – Teatr Form Różnych Złoty Żubr – Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w […]
23 czerwca, 2021

2013

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2013 Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr – Teresa Bart   Kategoria inwestycja roku Złoty Żubr – Budowa Domu Handlowego JUBILATKA w Zambrowie   […]
23 czerwca, 2021

2012

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2012 Kategoria twórczość i upowszechnianie kultury Złoty Żubr – Zespół muzyczny Bill Bord Kategoria inwestycja roku Złoty Żubr – Fabryka Jedzenia Kategoria upowszechnianie […]
23 czerwca, 2021

2011

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2011 Kategoria Sponsor Roku: Złoty Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Srebrny Żubr – Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o.  Brązowy Żubr […]
23 czerwca, 2021

2010

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2010 Kategoria sponsor roku: Złoty Żubr – Firma GOLCHEM Srebrny Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Brązowy Żubr – Zakład Produkcji Kruszyw w Szumowie […]
23 czerwca, 2021

2009

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2009 Kategoria sponsor roku: Złoty Żubr – Zakład Produkcji Kruszyw w Szumowie Srebrny Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Brązowy Żubr – Centrum Medyczne […]
23 czerwca, 2021

2008

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2008 Kategoria sponsor roku: Złoty Żubr – Zakład Produkcji Kruszyw w Szumowie Srebrny Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Brązowy Żubr – Zambrowskie Ciepłownictwo […]
23 czerwca, 2021

2007

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2007 Kategoria sponsor roku: Złoty Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Srebrny Żubr – Harry and Son Brązowy Żubr – Kompania Piwowarska S.A.  Kategoria […]
23 czerwca, 2021

2006

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2006 Sponsor roku: Złoty Żubr – Kompania Piwowarska S.A. Srebrny Żubr – Bank Spółdzielczy w Zambrowie Brązowy Żubr – Harry and […]
23 czerwca, 2021

2005

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2005 Kategoria Sponsor roku Złoty Żubr – Kompania PiwowarskaSrebrny Żubr – Bank Spółdzielczy w ZambrowieBrązowy Żubr – Sklep Komputerowy Harry and […]
23 czerwca, 2021

2004

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2004 Kategoria działalność społeczna i charytatywna Złoty Żubr – Ksiądz Andrzej Polakowski Kategoria najlepszy uczeń: Złoty Żubr w kategorii szkoły podstawowe […]
23 czerwca, 2021

2003

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2003 Kategoria twórców kultury: Złoty Żubr – Elżbieta Bagińska Srebrny Żubr – Barbara Korytkowska Brązowy Żubr – Barbara Boraczewska Wyróżnienie – […]
23 czerwca, 2021

2002

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2002 Kategoria twórców kultury: Złoty Zubr – Janusz Kulesza Srebrny Żubr – Wiesław Saniewski Brązowy Żubr – Wojciech Rusiecki Kategoria upowszechniania […]
23 czerwca, 2021

2001

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2001 Kategoria twórców kultury: Złoty Żubr – Kazimierz Wojewoda Srebrny Żubr – Zbigniew Katarzyński Brązowy Żubr – Janusz Kulesza Kategoria upowszechniania […]
23 czerwca, 2021

2000

LAUREACI NAGRODY “ZAMBROWSKIE ŻUBRY” ROK 2000 Kategoria twórców kultury: Złoty Żubr – Krystyna Sołonowicz Srebrny Żubr – Ireneusz Chyliński Brązowy Zubr – Janusz Kulesza Wyróżnienie – […]
22 czerwca, 2021

Zambrowskie Żubry

Drukuj Zambrowskie Żubry Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje […]
Drukuj

Zambrowskie Żubry

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promowali Zambrów.

Pierwsza edycja miała miejsce w 2001 roku, zaś ostatnia w 2020 roku. Na przestrzeni dwóch dekad wręczono łącznie 235 statuetek.

Opracowała: Karolina Ilczuk

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility