DrukujUroczyste obchody Jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów

10 listopada 2021 r., w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyły się uroczystości jubileuszu 31-lecia Samorządu Miasta Zambrów. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar Miasta Zambrów oraz odśpiewano Hymn Polski.

Następnie Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski  przywitał  przybyłych gości  m.in.: parlamentarzystów, samorządowców, księży, przedstawicieli służb mundurowych, dyrektorów placówek edukacyjnych,  prezesów i dyrektorów przedsiębiorstw i zakładów pracy, obecnych i byłych radnych Miasta Zambrów oraz pracowników i emerytów Urzędu Miasta Zambrów. W swoim przemówieniu Burmistrz podsumował 31 lat działalności Samorządu Miasta Zambrów, a także podziękował wszystkim, którzy w tym okresie przyczynili się do rozwoju Miasta. W trakcie przemówienia Burmistrz poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych radnych, pracowników i emerytów Urzędu Miasta Zambrów.

Po przemowie Burmistrza wyświetlono reportaż, który przedstawił najważniejsze inwestycje zrealizowane przez Miasto Zambrów w latach 1990-2020. Następnie dr hab. Artur Modrzejewski z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił prelekcję naukową pt. „Historia Samorządu Gminnego”. Następnie powinny zostać przyznane medale pracownikom samorządowym i radnym Rady Miasta Zambrów za długoletnią służbę, lecz niestety odznaczeń nie udało się dostarczyć na tę uroczystość. Ich wręczenie planowane jest na kolejnych miejskich uroczystościach. W tym dniu udało się wręczyć tylko jedno wyróżnienie. Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra kultury i dziedzictwa Narodowego na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów otrzymała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie – Marta Konopka.

Kolejna część uroczystości została przeznaczona na przemówienia gości. Głos zabrali Senator RP – Marek Adam Komorowski, Posłowie na Sejm RP Stefan Krajewski oraz Lech Antoni Kołakowski, pierwszy Burmistrz Miasta Zambrów – Lech Feszler, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Bogusław Dębski, lokalni samorządowcy w imieniu, których przemówił Starosta Zambrowski- Stanisław Ożlański, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. W. Lutosławskiego w Zambrowie – Krzysztof Witkowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów – Jacek Olszewski. Odczytano również list Posła do Parlamentu Europejskiego – Krzysztofa Jurgiela. Po wszystkich przemówieniach, po raz pierwszy przedstawiony został projekt hejnału Zambrowa. Kompozytorem hejnału jest Cezary Witkowski, który tego dnia wykonał go przed przybyłymi gośćmi.

Po uroczystej gali nastąpiła kilkunastominutowa przerwa, a następnie przyszła kolei na artystyczną część uroczystości, w której wystąpili duet fortepianowy Czesław Majewski i Janusz Tylman – Śpiewające Fortepiany wraz z Malina Kowalewski Band, solistami i tancerzami. Uczestnicy wydarzenia otrzymali upominki w postaci medali okolicznościowych wykonanych z okazji 30-lecia samorządu Miasta Zambrów, reprodukcje obrazów przedstawiających miasto Zambrów oraz monografię „30-lecie samorządu Miasta Zambrów 1990-2020”.

Dominika Saniewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu