Drukuj

Ogólne zasady organizacji zajęć w szkołach podstawowych w Mieście Zambrów

 1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mogli brać udział w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.
 2. Zgłoszenia dzieci można dokonywać w dniach 19-21 maja 2020 r. w godzinach od 8.00 do 12.00 telefonicznie lub e-mailem.
 3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas VIII mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 4. Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
 5. Uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach.
 6. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 8. Zabrania się wchodzenia rodziców do budynku szkoły.
 9. Szczegółowe procedury obowiązujące w szkołach podstawowych będą podane do wiadomości poprzez umieszczenie na stronach internetowych szkół oraz wywieszone na drzwiach wejściowych do placówek.
 10. Nadal będzie prowadzona nauka zdalna.

Dane kontaktowe szkół:

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zambrowie ul. Magazynowa 13

sp3kancelaria@poczta.onet.pl            tel. 86 271 26 41

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie ul. Marii Konopnickiej 13

czworka@sp4zambrow.pl                 tel. 86 271 44 68

Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A

sp5kancelaria@wp.pl                         tel. 86 271 43 49

  BURMISTRZ  MIASTA

 Kazimierz Dąbrowski

    

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility