Wydział Gospodarki Komunalnej

Sprawy ewidencji działalności gospodarczej, targowica miejska - opłaty targowe
mgr Agnieszka Włodkowska
p. 336, tel. w. 46
System gospodarki odpadami komunalnymi
mgr Wioleta Klimowicz
p. 235, tel. w. 27
mgr Sylwia Modzelewska
p. 235, tel. w. 27
Kontrola porządku i czystości w mieście, nadzór nad cmentarzami komunalnymi i wojennymi, targowica miejska - utrzymanie
mgr Jacek Zakrzewski
p. 340, tel. w. 33
Komunikacja miejska, taxi, zezwolenia na sprzedaż alkoholu
mgr Łukasz Milczewski
p. 340, tel. 43

Zakres działań:

 1. Planowanie, organizacja i nadzór prac z zakresu utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach miejskich
 2. Utrzymanie kanalizacji deszczowej w drogach miejskich
 3. Planowanie, organizowanie i nadzór prac w zakresie zakładania i utrzymania zieleni miejskiej, ewidencja zieleni miejskiej
 4. Prowadzenie eksploatacji zalewu na rzece Jabłonce zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i instrukcją eksploatacji
 5. Oświetlenie dróg i placów
 6. Monitoring wizyjny miasta
 7. Wydawanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy Prawo wodne - wydawanie decyzji dotyczących naruszenia stanu wody w gruncie
 9. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie przyrody , wydawanie decyzji dotyczących wycinki drzew i krzewów
 10. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu utrzymania porządku i czystości w gminie
 11. Prowadzenie postępowań przetargowych z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska
 12. Prowadzenie systemu gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym rozliczenie wpływów i wydatków SGOK
 13. Kontrole nieruchomości w zakresie utrzymania porządku i czystości oraz ochrony środowiska
 14. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i umów na odbieranie odpadów
 15. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy przy organizowaniu robót z udziałem bezrobotnych i organizowanie pracy więźniów
 16. Prowadzenie spraw związanych z cmentarzami komunalnymi, cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej
 17. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt oraz organizowanie ochrony przed bezpańskimi zwierzętami
 18. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji działalności gospodarczej
 19. Prowadzenie spraw dotyczących transportu osobowego i towarowego z zakresu kompetencji gminy
 20. Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji miejskiej
 21. Prowadzenie ewidencji obiektów noclegowych, nie będących hotelami
 22. Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczących kompetencji gminy
 23. Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 24. Prowadzenie spraw z zakresu organizowania i funkcjonowania placów targowych i targowisk w mieście oraz kontrole w tym zakresie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu