Wybory Samorządowe 2018 r.


Wyniki wyborów do Rady Miasta Zambrów

Wyniki głosowania i wyniki wyborów Burmistrza Miasta Zambrów


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zambrowie z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta Zambrów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej o wylosowanych numerach listPostanowienie_Komisji Wyborczej w Łomży o_zwołanie_pierwszych posiedzeń komisji wyborczych

Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast


OGŁOSZENIE

          Burmistrz Miasta Zambrów uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta  Zambrów – pokój nr 227 (II piętro), ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, w okresie od 01.10.2018 r. do 13.10.2018 r. w godzinach pracy: 730 – 1530.

BURMISTRZ MIASTA

(-)  Kazimierz Dąbrowski


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 24 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o losowaniach


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 19 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Zambrowie o składzie Komisji, jej siedzibie oraz dyżurach pełnionych przez Komisję w celu rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza miasta.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej


INFORMACJA

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

W związku z zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych przeznacza się 50% powierzchni słupów ogłoszeniowych usytuowanych na terenie miasta Zambrów w niżej wymienionych miejscach:

1)    skrzyżowanie ul. Alei Wojska Polskiego i ul. 71 Pułku Piechoty;

2)    plac Sikorskiego przy ulicy Mickiewicza;

3)    skrzyżowanie ulic Białostockiej i Sadowej;

4)    skrzyżowanie ulic Bema i Białostockiej;

5)    skrzyżowanie ulic Poświątne i Kościuszki;

6)    ul. Aleja Wojska Polskiego (przy drodze do Szkoły Podstawowej Nr 3).


 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych OBWIESZCZENIE

 

Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego  z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych do Rady Powiatu Zambrowskiego Obwieszczenie_Starosty Zambrowskiego

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie numerów i granic okręgów wyborczych do Sejmiku Województwa Podlaskiego Obwieszczenie_Marszała Województwa


KALENDARZ WYBORCZY

 


Siedziba Komisarza Wyborczego:

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, tel.: 86-216-44-97

 

Przydatne linki:

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Ułatwienia dostępu - zamknij panel