Wybory Prezydenta RP – 2020


Obwieszczenie o II turze


Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców


Prezentacje szkoleniowe komisji obwodowych:

PREZYDENT 2020 – Prezentacja_OKW

PREZYDENT 2020 – Protokół_szkoleniowy_1


OGŁOSZENIE

Pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych odbędzie się 18.06.2020 r. w stołówce Szkoły Podstawowej Nr 5 w godzinach:

 • Komisje od Nr 1 do Nr 7: godz. 10.00
 • Komisje od Nr  8 do Nr 14: godz. 13.00

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta Zambrów – pokój nr 227 (II piętro), ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, w okresie od 16.06.2020 r. do 22.06.2020 r. w godzinach pracy: 730 – 1530.


Składy obwodowych komisji wyborczych


Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 13


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP


Informacja o losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja-o-uprawnieniach-wyborców-niepełnosprawnych


Informacja-głosowanie-korespondencyjneWzór wniosku o glosowanie korespondencyjne


Informacja o bezpłatnym umieszczaniu urzędowych obwieszczeń i plakatów


Kalendarz_wyborczy_28_06_2020


Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych (składy komisji z terenu miasta Zambrów są zamieszczone na stronach 90-93):

Postanowienie_komisarza_o_OKW


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP:

Obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-Prezydenta


Spis wyborców:

OGŁOSZENIE-spis-wyborców


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych:

Informacja Komisarza_uzupełnienie kandydatów OKW


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 9.04.2020r.

obwieszczenie_BMZ_obwody_A4


W sprawach zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych można kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres sekretarz@zambrow.pl lub telefonicznie 86-271-22-10 wew. 21.

zgłaszanie_kandydatów_do_OKW


Kalendarz wyborczy


Wybory do Sejmu i Senatu


Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów SEJM

Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatów SENAT


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łomży w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Zambrów


Informacja Komisarza Wyborczego w Łomży o losowaniach kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych


OGŁOSZENIE

         Burmistrz Miasta Zambrów uprzejmie informuje, że spis wyborców w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP  zarządzonych na dzień 13 października  2019 r. będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Miasta  Zambrów – pokój nr 227 (II piętro), ul. Fabryczna 3 w Zambrowie, w okresie od 16.09.2019 r. do 04.10.2019 r. w godzinach pracy: 730 – 1530.


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o numerach oraz granicach obwodów głosowania


Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: 

 

Podobnie jak w poprzednich wyborach rekomendujemy Państwu przekazanie informacji o statusie procedowanych wniosków e-mailowo lub telefonicznie wnioskodawcy. Wysłanie takiej informacji wyeliminuje ewentualne nieporozumienia i pozwoli na zmniejszenie liczby zapytań ze strony użytkowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku odmowy wpisu bądź konieczności uzupełnienia wniosku.

 

Jeżeli pojawią się dodatkowe pytania lub wątpliwości, bardzo prosimy o kontakt z Departamentem Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji pod numerem telefonu:  +48 22 245 55 44  lub w kwestiach technicznych z Infolinią Centralnego Ośrodka Informatyki: + 48 (42) 253 54 50 (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/pomoc).


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – wzór


W związku opublikowanym Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U z 2019 r. poz. 1506) uruchomiona została strona internetowa https://wybory.gov.pl . Witryna ta docelowo będzie wykorzystywana jako portal wizualizacji wszystkich wyborów i referendów ogólnokrajowych.


Informacja Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych


Kalendarz_wyborczy do Sejmu i Senatu 2019


Wybory do Parlamentu Europejskiego


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 2 maja 2019 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 3

Składy obwodowych komisji wyborczych


Informacja o możliwości zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych oraz terminie losowania składów komisji wyborczych


Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej

Informacja o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Rejonowej Komisji Wyborczej


Informacja Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych


Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zambrów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r


Kalendarz wyborczy


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu