1

Zaproszenie do składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów

Zaproszenie do składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów


Szanowni Państwo,

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Działanie 2.4 Energia odnawialna, typ – Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii OZE), w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać grant na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania z OZE. Nabór ankiet będzie prowadzony w celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrowa w zakresie potencjalnej możliwości montażu przedmiotowych magazynów  oraz zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu grantowego.

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku do niniejszej informacji, ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Szczegółowe informacje

Warunki dotyczące projektu grantowego:

 1. W ramach projektu Miasta Zambrów, grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z odnawialnego źródła energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
 2. Grantobiorcą nie może być podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
 3. Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które
  nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

Warunki dotyczące realizacji projektu:

 1. Pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej w urządzeniach OZE.
 2. Energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
 3. Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet
  w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza,
  lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

Wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

 1. magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
 2. inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach naboru:

Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Poziom dofinansowania:

Planowany poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia i złożenia ankiety. Wypełnioną i podpisaną, przez właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów,
przy ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 06.10.2023 r.

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru dostępne się pod linkiem:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html
Dofinansowanie do magazynów energii elektrycznej – zaproszenie na spotkanie

Dofinansowanie do magazynów energii elektrycznej – zaproszenie na spotkanie


Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski informuje o możliwości otrzymania dofinansowania do magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania energii z OZE na domach jednorodzinnych w granicach administracyjnych Miasta Zambrów.

Jednocześnie Burmistrz Miasta zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 września 2023 r. o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie, przy ul. Wyszyńskiego 2a.

 
Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego

Stypendia edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego


O stypendia mogą ubiegać się podlascy uczniowie lub absolwenci szkół ponadpodstawowych, którzy w ubiegłym roku szkolnym oprócz uzyskanej wysokiej średniej ocen, byli laureatami olimpiad i konkursów wiedzy. Do zdobycia jest kwota 6 tys. złotych. Wnioski o przyznanie stypendiów należy składać do 27 października br.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej zamieszkali na terenie województwa podlaskiego, uzyskujący łącznie w roku szkolnym 2022/2023 następujące osiągnięcia:

 • uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej lub w szkole ponadpodstawowej co najmniej 5.0;
 • byli co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć osoba, która w poprzednim roku szkolnym była uczniem szkoły. W przypadku uczniów, którzy w momencie składania wniosku są niepełnoletni, wniosek w ich imieniu składa rodzic lub opiekun prawny.

Wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.

Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2022/2023 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku bądź przesłać pocztą na adres:

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14
15 – 097 Białystok

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 października 2023 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2022/2023 wyniesie 6 tys. złotych.

Formularz wniosku w załączeniu.  

Stypendia przyznawane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego z późn. zm. 

Więcej: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki | 85 66 54 536

Wniosek stypendialny 2023 – PLIK WORD
Światowy Dzień Sybiraka i 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę

Światowy Dzień Sybiraka i 84. rocznica agresji Związku Sowieckiego na Polskę


W dniu 17 września 2023 roku, pod pomnikiem Sybiraków na zambrowskim cmentarzu komunalnym przy ulicy Ostrowskiej, odbyła się uroczystość upamiętniająca Światowy Dzień Sybiraka, który przypada w 84. rocznicę agresji ZSRR na Polskę. Wydarzenie zgromadziło zambrowskich Sybiraków, Senatora RP – Marka Adama Komorowskiego, Burmistrza Miasta Zambrów – Kazimierza Dąbrowskiego, Wójta Gminy Zambrów – Jarosława Kosa, Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie – Sławomira Barana wraz z nauczycielami Bogusławą Wiśniewską i Krzysztofem Borucem wraz z uczniami.

Uroczystość rozpoczął Burmistrz Miasta Zambrów, serdecznie witając zebranych. Następnie poprosił prezesa Zambrowskiego Koła Związku Sybiraków, Romana Kalistę o zabranie głosu.

 

Pan Roman Kalista przypomniał zebranym historię tamtych tragicznych dni. W roku 1939, Niemcy napadły na Polskę, a później, 17 września, Armia Czerwona dokonała agresji, co doprowadziło do utraty przez Polskę niepodległości. W wyniku tych wydarzeń, tereny Polski zostały podzielone między Niemcy, a Związek Radziecki. Pamiętna data 10 lutego 1940 roku to moment, kiedy NKWD przeprowadziło masowe deportacje Polaków na Sybir. Dziesiątki tysięcy ludzi, całymi rodzinami, zostali przetransportowani w bydlęcych wagonach na odległe tereny tajgi i tundry syberyjskiej. Kalista podkreślił dramatyczne warunki, jakim podlegali deportowani – głód, choroby, wyczerpanie. Ci, którzy przetrwali te trudności, dziś mają po 80 i 90 lat i stanowią ostatnie pokolenie Polaków, które przeżyło deportację na nieludzką ziemię. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na podobieństwa dzisiejszych czasów do tamtych tragicznych lat i zaapelował do młodzieży o obronę Ojczyzny.

Następnie głos zabrał Senator RP Marek Adam Komorowski, wyrażając wsparcie dla Sybiraków i podkreślając, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach stanowi fundament naszej narodowej tożsamości.

W dalszej części uroczystości uczestnicy wspólnie pomodlili się z Dziekanem Dekanatu Zambrowskiego ks. Wojciechem Nowackim, zapalili znicze oraz złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków. Na zakończenie, wszyscy wysłuchali Hymnu Sybiraków, oddając hołd i pamięć tym, którzy przeszli przez ciężkie losy zesłań na Sybir i zachowali prawdę o tamtych wydarzeniach.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski 

fot. Marcin Maciejewski
IX Podlaski Marsz Cieni przeszedł ulicami Zambrowa

IX Podlaski Marsz Cieni przeszedł ulicami Zambrowa

17.09.2023r. sprzed kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej wyruszył IX Podlaski Marsz Cieni. Wydarzenie to upamiętniło oficerów Wojska Polskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza oraz Policji Państwowej, pomordowanych przez sowietów w 1940 r w Katyniu.

O godz. 13:00 rekonstruktorzy zapalili znicze pod tablicą pamiątkową 71. Pułku Piechoty, następnie wyruszyli aleją Wojska Polskiego, gdzie złożyli hołd pod pomnikiem Oficera Wojska Polskiego. Kolumnę żołnierzy prowadził wóz, który był repliką samochodu z roku 1940r. przewożącego więźniów. W trakcie marszu odczytane zostało blisko 500 nazwisk polskich oficerów zamordowanych na wschodzie pochodzących z naszego województwa.

Miejscem docelowym przemarszu był pomnik katyński na cmentarzu komunalnym na ul. ks. Kulbata, gdzie rekonstruktorzy, goście oraz mieszkańcy miasta zapalili znicze i odmówili modlitwę.

Organizatorem Marszu było Stowarzyszenie „Grupa Wchód” przy współorganizacji Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku oraz Szwadronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów Litewskich. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Jego Ekscelencji Ks. Dr Biskupa Janusza Stepnowskiego, Wojewody Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Artura Kosickiego oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. Partnerem wydarzenia jest Województwo Podlaskie. Realizację projektu dofinansowano ze środków z budżetu województwa podlaskiego.

Justyna Włodkowska -Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów
Modernizacja Budynków Oświatowych w Zambrowie – Konferencja Podsumowująca

Modernizacja Budynków Oświatowych w Zambrowie – Konferencja Podsumowująca


W piątek, 15 września 2023 roku, odbyła się konferencja prasowa w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie, poświęcona kompleksowej modernizacji placówek oświatowych w naszym mieście.

Podczas konferencji  Burmistrz Miasta Zambrów – Kazimierz Dąbrowski, przedstawił istotne aspekty projektu pn. “Kompleksowa modernizacja budynków oświatowych w Mieście Zambrów”. Burmistrz podzielił się z zebranymi powodami, które skłoniły Miasto Zambrów do podjęcia tego ambitnego przedsięwzięcia i trudnościami, napotkanymi w jego przygotowaniu oraz realizacji.

Ogólna wartość prac modernizacyjnych wyniosła 14 987 406,29 zł. Dofinansowanie w wysokości 12 739 295,39 zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, a pozostałe środki, 2 248 110,90 zł z budżetu miasta.

Modernizacja objęła wszystkie miejskie placówki oświatowe, z wyjątkiem Żłobka Miejskiego oraz Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambrowie.

Podczas konferencji wyróżnienia i podziękowania kierowane były do licznych gości, w tym Wiceministra Edukacji w randze Sekretarza Stanu, Dariusza Piontkowskiego, oraz Senatora RP, Marka Adama Komorowskiego za zaangażowanie i pomoc w otrzymaniu środków z Polskiego Ładu. Podziękowanie otrzymała również Dyrektor Rozwoju Podlaskiego Oddziału BGK Pani Izabela Domanowska oraz Menedżer ds. rozwoju relacji społecznych BGK Pan Jacek Chańko za współpracę przy realizacji projektu, bieżącą współpracę i doradztwo merytoryczne. Szczególne uznanie otrzymali dyrektorzy szkół podstawowych i miejskich przedszkoli, a także Radni Miasta Zambrów, w szczególności pani, Grażyna Wyszyńska, za zaangażowanie w lobbowaniu projektu u parlamentarzystów. Podziękowania były kierowane również do firmy „Sfera Budownictwo” Pana Kamila Łukaszuka za nadzór budowlany oraz dla pracowników wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów za realizację tego skomplikowanego zadania na czele z Panią Naczelnik Barbarą Zawistowską i Panem Cezarym Laskiem. Szczególne podziękowania otrzymali Pani Ewa Chojak i Pan Marcin Sadowski.

Konferencja była również okazją do docenienia przedstawicieli firm wykonawczych za ich pracę przy modernizacji poszczególnych placówek. Prace były wykonywane przez następujące firmy:

Miejskie Przedszkole nr 1 – Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Marek Dąbkowski,

Miejskie Przedszkole nr 3 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Miejskie Przedszkole nr 4 – JAN Usługi Remontowo-Budowlane Janusz Jabłoński,

Miejskie Przedszkole nr 6 – BMP Maciej Ponikwicki,

Szkoła Podstawowa nr 3 – MIKABO Marcin Granaszewski,

Szkoła Podstawowa nr 4 – MASTER Emil Borys Spółka Jawna,

Szkoła Podstawowa nr 5 – BMP Maciej Ponikwicki.

Ta kompleksowa modernizacja jest kamieniem milowym w rozwoju infrastruktury oświatowej na terenie Zambrowa. Dzięki temu przedsięwzięciu mamy pewność, że nasze placówki oświatowe staną się jeszcze lepszym miejscem do nauki i rozwoju dla przyszłych pokoleń.

Inspektor ds. promocji miasta
Marcin Maciejewski

fot. Justyna Włodkowska – Kurpiewska
KRUS – wymiar składek na ubezpieczenie za IV kwartał 2023 r.

KRUS – wymiar składek na ubezpieczenie za IV kwartał 2023 r.

17 września 2023 r. zostaną uruchomione syreny alarmowe

17 września 2023 r. zostaną uruchomione syreny alarmowe


Urząd Miasta Zambrów informuje, że w dniu 17 września 2023 r. o godz. 12.00 na ternie miasta Zambrów zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 84. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Uruchomienie syren w tym dniu będzie jednoczesnym sprawdzeniem sprawności systemu wykrywania i alarmowania, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.
XLIX sesja Rady Miasta Zambrów 19 września 2023 r. (wtorek)

XLIX sesja Rady Miasta Zambrów 19 września 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  19 września 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów obrad poprzednich sesji:
  a) protokół XLVII sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się w dniu 27.06.2023 r.;
  b) protokół XLVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Zambrów, która odbyła się w dniu 01.08.2023 r.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok;
  b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów;
  c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej;
  d) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej; 
  e) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych; 
  f) pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych; 
  g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 
  h) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; 
  i) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji kandydatach na ławników. 
 7. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta   
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.