Drukuj

Bezpłatne szkolenie w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”

W związku z realizacją przez Województwo Podlaskie, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, działań rozwijających kompetencje cyfrowe mieszkańców województwa, mam przyjemność poinformować o rozpoczęciu rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu „Cyfrowe Podlaskie”.

Projekt prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”,  Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i skierowany jest do wszystkich, pełnoletnich mieszkańców naszego regionu. W jego zakresie przewidziana jest realizacja szkoleń, których tematem są: e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie, korzystanie z mediów społecznościowych, wykorzystanie technologii informacyjnych i Internetu do rozwoju osobistego, a także obsługa komputera od podstaw. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu, dostępnej pod adresem https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl.

Prowadząc działania projektowe, Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP, pragnie jak najszerzej upowszechnić informacje o szkoleniach, a tym samym zapewnić jak największej liczbie mieszkańców możliwość dostępu do bezpłatnych kursów.

Dlatego, biorąc pod uwagę zasięg odziaływania Państwa jednostki oraz jej znaczenie dla społeczności, proszę o wsparcie w rozpropagowaniu informacji o projekcie. Dzięki publikacji materiałów, mieszkańcy regionu będą mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych, w życiu osobistym i zawodowym.

Pragnę podkreślić, iż Państwa pomoc w dystrybucji informacji będzie dla nas nieodzownym wsparciem w procesie promowania przedsięwzięcia, jednak w pierwszej kolejności posłuży poszerzeniu wiedzy mieszkańców regionu.

W nawiązaniu do powyższego, zwracam się z prośbą o:

 1. umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących bezpłatnych szkoleń, w siedzibie Państwa instytucji, w miejscach dostępnych dla Pracowników i Klientów,
 2. umieszczenie informacji o szkoleniach na wewnętrznej stronie Państwa jednostki, w sieci Intranetu (jeśli taką Państwo posiadają),
 3. umieszczenie na Państwa stronie internetowej banneru informacyjnego projektu „Cyfrowe Podlaskie”, wraz z linkiem https://cyfrowepodlasie.wrotapodlasia.pl.

Jednocześnie, ze swojej strony, zachęcam pracowników Państwa jednostki do udziału w szkoleniu „E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”, którego tematyka obejmuje omówienie zagadnień kluczowych dla w pracy urzędowej, tj.:

 • metody wyszukiwania aktów prawnych, prawa miejscowego i wzorów dokumentów administracji publicznej,
 • informacje o usługach elektronicznych w administracji publicznej i sposobie realizacji spraw urzędowych drogą elektroniczną,
 • omówienie zagadnień dot. podpisywania dokumentów elektronicznych, w tym pojęć profilu zaufanego, elektronicznej skrzynki podawczej,
 • prezentację możliwości rejestrowania się do lekarza przez Internet,
 • szczegółowe omówienie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oaz przypadków nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencji,
 • przedstawienie powodów i sposobów ochrony prywatności w Internecie.

Czas trwania szkolenia, to: 8 godzin lekcyjnych.

Istnieje możliwość organizacji spotkania informacyjnego w formie zdalnej, podczas którego przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, które realizuje projekt wraz z wykonawcą szkoleń, firmą Open Education Group Sp. z o.o. przekażą szczegółowe dane na temat zakresu zajęć oraz sposobu ich organizacji.

W przypadku zainteresowania, proszę o przekazanie informacji na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility