Drukuj

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021  Burmistrz Miasta Zambrów – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w  ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Zambrów spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 odbędzie się w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021r.

I. Wymagania dla kandydatów na rachmistrzów:

Naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich
 • cieszących się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie będących skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Informacje ważne dla osób składających oferty:

 • Wszyscy kandydaci na rachmistrza spisowego są zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu zdalnym zakończonym egzaminem.
 • Kandydaci, którzy uzyskają najwięcej punktów z testu egzaminacyjnego zostaną powołani na rachmistrzów spisowych.
 • Przewiduje się wyłonienie 9 rachmistrzów spisowych, z którymi zostanie podpisana umowa zlecenia do wykonywania czynności spisowych na terenie miasta Zambrów przy użyciu urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia  spisu /interaktywną aplikację formularzową/. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

III. Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021r.

IV. Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego,
 • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
 • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań, itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

V. Wymagane dokumenty:

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:

 • zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego (zał. nr 1),
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej,
 • informację dotyczącą przetwarzania danych RODO (zał. nr 2).

VI. Składanie ofert:

 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty:
 2. osobiście w kopercie z napisem “Nabór kandydata na rachmistrza spisowego do NSP2021” w godzinach pracy Urzędu Miasta Zambrów,
 3. za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: um@zambrow.pl,
 4. poprzez platformę ePUAP – nr skrzynki: ESP ePUAP/7380 qgmefv/Skrytka ESP,
 5. za pośrednictwem operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich) na adres: Urząd Miasta Zambrów, 18-300 Zambrów ,  ul. Fabryczna 3.

    2.  O dacie wpływu dokumentów decyduje:

 • w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera – data dostarczenia do urzędu,
 • w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu wskazaną w ogłoszeniu – data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
 • w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP – data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
 • w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską – data stempla pocztowego.

   3. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Zambrowie pok. 227 – nr tel. 086/271 22 10 wgodz.  800 _ 1400.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu