Drukuj

Monitor Zambrowski

Redakcja: Marcin Maciejewski, Justyna Włodkowska – Kurpiewska
Adres redakcji: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie (p. 228, II piętro), tel.: 86 271 22 10 wew. 30, fax 86 271 21 17, e-mail: promocja@zambrow.pl
ISSN 1730 – 3567; Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wydawca: Urząd Miasta Zambrów,ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie, tel.: 86 271 22 10, 86 271 27 30, 86 271 48 31, fax 86 271 21 17,www.zambrow.pl e-mail:um@zambrow.pl, NIP: 723-10-01-664.

Przedstawiamy archiwum gazety od roku 2002. Poniżej znajdują się dokumenty w formacie pdf do pobrania.

Rok 2022

Październik 2022

Kwiecień 2022

Rok 2021

Październik 2021

Czerwiec 2021

Marzec 2021

Rok 2020

Grudzień 2020

Wrzesień 2020

Marzec 2020

Rok 2019

Grudzień 2019

Wrzesień 2019

Maj 2019

Kwiecień 2019

Marzec 2019

Rok 2018

Grudzień 2018

Podsumowanie kadencji 2014-2018 wyd. specjalne

Wrzesień 2018

Czerwiec 2018

Marzec 2018

Rok 2017

Grudzień 2017

Wrzesień 2017

Czerwiec 2017

Kwiecień 2017

Luty 2017

Rok 2016

Marzec 2016

Maj 2016

Czerwiec 2016

Sierpień 2016

Październik 2016

Listopad 2016

Rok 2015

Luty 2015

Marzec 2015

Maj 2015

Sierpień 2015

Listopad 2015

Rok 2014

Styczeń 2014

Marzec 2014

Kwiecień 2014

Czerwiec 2014

Październik 2014

Grudzień 2014

Rok 2013

Luty 2013

Marzec 2013

Maj 2013

Czerwiec 2013

Sierpień 2013

Październik 2013

Grudzień 2013

Rok 2012

Kwiecień 2012

Czerwiec 2012

Wrzesień 2012

Październik 2012

Grudzień 2012

Rok 2011

Luty 2011

Rok 2010

Luty 2010

Marzec 2010

Maj 2010

Sierpień 2010

Listopad 2010

Rok 2009

Luty 2009

Kwiecień 2009

Maj 2009

Czerwiec 2009

Wrzesień 2009

Listopad 2009

Grudzień 2009

Rok 2008

Luty 2008

Marzec 2008

Maj 2008

Czerwiec 2008

Wrzesień 2008

Listopad 2008

Grudzień 2008

Rok 2007

Luty 2007

Marzec 2007

Maj 2007

Czerwiec 2007

Wrzesień 2007

Listopad 2007

Grudzień 2007

Rok 2006

Styczeń 2006

Marzec 2006

Maj 2006

Czerwiec 2006

Lipiec 2006

Wrzesień 2006

Październik 2006

Listopad 2006

Grudzień 2006

Rok 2005

Styczeń 2005

Marzec 1 2005

Marzec 2 2005

Kwiecień 2005

Grudzień 2005

Rok 2004

Luty 1 2004

Marzec 1 2004

Kwiecień 1 2004

Kwiecień 2 2004

Maj 2004

Czerwiec 2004

Lipiec 2004

Sierpień 2004

Wrzesień 2004

Październik 2004

Listopad 2004

Grudzień 2004

Grudzień 1 2004

Grudzień 2 2004

Rok 2003

Styczeń 1 2003

Styczeń 2 2003

Luty  2003

Marzec 1 2003

Marzec 2 2003

Kwiecień 2003

Maj 2003

Czerwiec 1 2003

Czerwiec 2 2003

Lipiec 2003

Wrzesień 1 2003

Wrzesień 2 2003

Październik 2003

Grudzień 1 2003

Grudzień 2 2003

Rok 2002

Listopad 1 2002

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility