Maj 24, 2018

Nabór wniosków na tworzenie warunków rozwoju ogródków działkowych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zambrów o  II naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów w roku 2018 na dofinansowanie kosztów inwestycji na zadania tworzące […]
Maj 22, 2018

Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konkursu na stanowisko

Informacja Burmistrza Miasta Zambrów o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie Stanowisko: Dyrektor […]
Maj 16, 2018

Nabór na stanowiko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie I.     Nazwa i adres jednostki Żłobek Miejski w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa  6,   […]
Maj 16, 2018

XL sesja Rady Miasta Zambrów w najbliższy wtorek 22 maja 2018

XL sesja Rady Miasta Zambrów w najbliższy wtorek 22 maja 2018 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 1130 […]
Maj 10, 2018

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego 13 maja

Zielona Gala i Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego 13 maja 2018 r. Program Zielona Gala Podlaskie Targi Budownictwa Wiejskiego Niedziela 13 maja 2018 r. 09.30     Otwarcie targów – […]
Maj 10, 2018

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Nazwa i adres Organizatora publicznego transportu zbiorowego Gmina Miasto […]
Kwiecień 23, 2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  […]
Kwiecień 23, 2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  […]
Kwiecień 23, 2018

Konferencja w ramach obchodów „Europejski Tydzień na rzecz Szczepień”

Europejski Tydzień na Rzecz Szczepień E  

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Ułatwienia dostępu - zamknij panel