URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik– mgr Anna Stefańska – p. 212, tel. w. 28

Z-ca Kierownika – mgr Natalia Kryńska – p. 213, tel. w. 25

Obsługa Urzędu Stanu Cywilnego – mgr Jarosław Kozłowski, mgr Natalia Kryńska – p. 213, tel. w. 25


Zgłoszenie jubileuszu 50-lecia małżeństwa:

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym:

Uznanie za skuteczne na terenie Polski rozwodów orzeczonych za granicą:

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa:

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego:

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC – ślub cywilny:

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu oczekiwania na ślub:

Wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego i sporządzenie aktu małżeństwa:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą:

Sporządzenie aktu urodzenia:

Zmiana imienia i nazwiska:

Sporządzenie aktu zgonu:

Rejestracja treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

Sprostowanie aktu stanu cywilnego:

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego:

Wpisanie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego: