11 lipca, 2019

Podlaska Oktawa Kultur 2019

11 lipca, 2019

Zabawa taneczna nad zalewem – 21.07.2019

11 lipca, 2019

II Zlot Foodtrucków w Zambrowie 2019

4 lipca, 2019

Zapowiedź rajdu do Szumowa

Zapowiedź rajdu do Szumowa Serdecznie zapraszamy na kolejny rajd rowerowy organizowany w ramach cyklu „ZAMBRÓW NA ROWERY 2019”. W niedzielę 7 lipca o godz. 10.00 z […]
2 lipca, 2019

Pożegnanie Ks. prał. Mariana Olszewskiego.

Pożegnanie Ks. prał. Mariana Olszewskiego. W dniu 30 czerwca 2019 r. o godz. 12.00 w kościele pw. Józefa Rzemieślnika odbyło się uroczyste pożegnanie, odchodzącego na emeryturę […]
25 czerwca, 2019

Członkowie PCK po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę odpadów w Zambrowie

Członkowie PCK po raz kolejny przeprowadzili zbiórkę odpadów w Zambrowie Członkowie oraz wolontariusze Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Zambrowie podjęli ponowną inicjatywę sprzątania naszego miasta. […]
24 czerwca, 2019

Koncert kwartetu jazzowego “Morte Plays” – zaproszenie

Koncert kwartetu jazzowego “Morte Plays” Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na koncert kwartetu jazzowego “Morte Plays”, który odbędzie się 5 lipca 2019 roku o godz. 18.00 w kawiarni […]
19 czerwca, 2019

Nie masz pomysłu na spędzenie wakacji? Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia

Nie masz pomysłu na spędzenie wakacji? Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na zajęcia Miejski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w wakacyjnej ofercie zajęć przygotowanych dla […]
18 czerwca, 2019

Otwarcie placu zabaw przy ulicy Białostockiej, Pileckiego i Sadowej

Otwarcie placu zabaw przy ulicy Białostockiej, Pileckiego i Sadowej. Dzisiaj o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw przy ulicy Białostockiej, Pileckiego i Sadowej. Na […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility