27 marca, 2020

Ważna informacja dla mieszkańców i przedsiębiorców -Zambrowski Pakiet Pomocowy

Ważna informacja dla mieszkańców i przedsiębiorców – Zambrowski Pakiet Pomocowy
26 marca, 2020

Samorząd Miasta Zambrów podjął inicjatywę szycia maseczek

Samorząd Miasta Zambrów podjął inicjatywę szycia maseczek Informujemy, iż samorząd miasta Zambrów podjął inicjatywę szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców Zambrowa. Będą to maseczki bawełniane,  wielokrotnego użytku. […]
25 marca, 2020

Zapraszamy właścicieli sklepów do akcji “BEZPIECZNE ZAKUPY”

Zapraszamy właścicieli sklepów do akcji “BEZPIECZNE ZAKUPY” Szanowni Państwo, Z myślą o seniorach i osobach z grupy podwyższonego ryzyka zarażenia koronawirusem, zapraszamy właścicieli sklepów z terenu […]
18 marca, 2020

Drodzy Seniorzy i osoby w kwarantannie domowej

Drodzy Seniorzy i osoby w kwarantannie domowej Jeżeli ze względu bezpieczeństwa wolicie (lub musicie) zostać w domu, harcerze mogą zrobić Wam zakupy lub kupić leki i […]
17 marca, 2020

Zmiany w obsłudze klientów przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie

Zmiany w obsłudze klientów przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Zambrowie   Szanowni Państwo, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje, że od dnia 16 marca br. […]
16 marca, 2020

Zmiana zasad przyjmowania interesantów w zambrowskich urzędach (Fabryczna 3)

Zmiana zasad przyjmowania interesantów w zambrowskich urzędach (Fabryczna 3) W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia na terytorium Rzeczypospolitej […]
11 marca, 2020

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w […]
11 marca, 2020

Zamknięta Pływalnia Miejska i Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

Zamknięta Pływalnia Miejska i Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Pływalnia Miejska w Zambrowie zawiesza swoją działalność od dnia 12 […]
10 marca, 2020

Uwaga ważny komunikat dla mieszkańców Miasta Zambrów !!!

Uwaga ważny komunikat dla mieszkańców Miasta Zambrów !!!

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu