27 stycznia, 2021

Zambrów w Sztuce

Od najbliższego piątku aż do 7 maja br. Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie na swojej stronie FB będzie prezentował album „Zambrów w Sztuce”. Co tydzień zostaną […]
25 stycznia, 2021

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW ws. kursów komunikacji miejskiej przeznaczonych dla dzieci i młodzieży

W związku z panującym stanem pandemii, obowiązującymi obostrzeniami co do liczby przewożonych osób w autokarze, a także mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców Zambrowa informuję, że […]
25 stycznia, 2021

Burmistrz podziękował Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii za 34 lata pracy w Zambrowie

W piątek 22 stycznia br. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego z odchodzącym na emeryturę Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zambrowie panem Zygmuntem Dąbrowskim. Spotkanie […]
22 stycznia, 2021

KONFERENCJA PRASOWA BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW

22 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów, tym razem z powodu trwającej pandemii – w wersji on-line. Na zaproszenie Burmistrza odpowiedzieli przedstawiciele mediów […]
22 stycznia, 2021

Konsultacje z właścicielami nieruchomości znajdujących się w rejonie ul. Krajewskiego (05KD, 04KD, 07KD)

W związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie ulic oznaczonych jako 05KD, 04KD, 07KD w rejonie ulicy Krajewskiego informuję, że właściciele zaznaczonych na dołączonej mapie działek […]
21 stycznia, 2021

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi KOMUNIKAT

Przypominamy, że od 01.01.2021r. obowiązują nowe zasady Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w mieście Zambrów. Właściciele lub użytkownicy domów jednorodzinnych oraz zarządcy budynków wielorodzinnych są zobowiązani do […]
21 stycznia, 2021

OGŁOSZENIE o terminie XXIV sesji Rady Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Zambrów w salce gimnastycznej Szkoły […]
21 stycznia, 2021

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2021 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w […]
18 stycznia, 2021

Apel Burmistrza Miasta Zambrów

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu