28 stycznia, 2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wiecz. lub sprzedaży

KOMUNIKAT Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 roku […]
28 stycznia, 2020

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

24 stycznia, 2020

KOMUNIKAT dot. przypadków odmowy poddania się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu

23 stycznia, 2020

Zaproszenie na Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie

Zaproszenie na  Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Serdecznie zapraszamy na Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miejskiego Ośrodka Kultury w […]
20 stycznia, 2020

Firma E Energija Polska Sp.z o.o. realizująca projekty w sektorze energetyki słonecznej poszukuje tereny pod inwestycje fotowoltaiczne

Firma E Energija Polska Sp.z o.o. realizująca projekty w sektorze energetyki słonecznej poszukuje tereny pod inwestycje fotowoltaiczne
20 stycznia, 2020

XV Sesja Rady Miasta Zambrów 28 stycznia 2020 roku (wtorek)

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 28 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój 214 odbędzie się XV Sesja […]
17 stycznia, 2020

Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie zimowe            20–31 stycznia 2020 roku to czas ferii zimowych dla uczniów szkół w województwie podlaskim. Nadzór w zakresie sanitarno-higienicznym nad formami wypoczynku zimowego dla […]
17 stycznia, 2020

Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 17.01.2020

17 stycznia br. w siedzibie zambrowskiego magistratu odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów. Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych, m.in. Radia Białystok, Tygodnika […]
17 stycznia, 2020

Zaproszenie na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka

Zaproszenie na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka Serdecznie zapraszamy na koncert orkiestry bałkańskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka pn. “Urwani z […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility