23 kwietnia, 2010

Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego

  Tytuł projektu: Rozbudowa Zambrowskiego Parku Przemysłowego Projekt nr: WND-RPPD.01.01.00-20-001-10 Umowa nr: UDA-RPPD.01.01.00-20-001/10-00 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa: I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości […]
24 marca, 2010

Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów

Tytuł projektu: Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów Projekt Nr: POIS. 02.01.00-00-007/08 Umowa Nr POIS.02.01.00-00-007/08-00 Nazwa Funduszu: Fundusz Spójności Nazwa Programu: Program Operacyjny […]
15 października, 2008

Budowa Centrum Kultury w Zambrowie

Tytuł Projektu: Budowa Centrum Kultury w Zambrowie Projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-010/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.03.00-20-010/10 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 Oś priorytetowa: VI. Rozwój Infrastruktury Społecznej Działanie: 6.3 Rozwój infrastruktury […]
1 lipca, 2008

Rozbudowa powiązań komunikacyjnych Gminy i Miasta Zambrów

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego […]
3 stycznia, 2008

Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Tytuł projektu: Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej w placówce kształcenia zintegrowanego w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie Projekt nr: WND-RPPD.06.01.00-20-057/10 Umowa nr UDA-RPPD.06.01.00-20-057/10-1 Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 […]
12 kwietnia, 2007

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 6 w Zambrowie Projekt Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05 Umowa Nr Z/2.20/III/3.5.1/145/05/U/3/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny […]
20 marca, 2007

Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II

Tytuł projektu:Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego w centrum Miasta Zambrowa Etap II Projekt Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05 Umowa Nr: Z/2.20/I/1.1.1/91/05/U/5/07 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program […]
1 stycznia, 2007

Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie 

Tytuł projektu: Kompleksowe przygotowanie terenu pod inwestycje związane z uruchomieniem działalności produkcyjnej w Zambrowie  Projekt Nr 1.3-17 Umowa Nr POPW. 01.03.00-20-001/08-00 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego […]
30 czerwca, 2006

Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie

Tytuł projektu: Przebudowa i modernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Zambrowie Projekt Nr: Z/2.20/III/3.5.1/147/05 Umowa Nr” Z/2.20/III/3.5.1/147/05/U/2/09 Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Nazwa Programu: Zintegrowany Program Operacyjny […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility