5 września, 2022

Zambrów na Rowery 2022 – Kurowo/Waniewo

Zambrów na Rowery 2022 – Kurowo/Waniewo 4 września br. odbył się długodystansowy rajd rowerowy z cyklu Zambrów na Rowery 2022. Grupa   rowerzystów punktualnie o godz. 8.00 […]
2 września, 2022

Konkurs fotograficzny pt. “Pocztówka z wakacji”

Konkurs fotograficzny pt. “Pocztówka z wakacji” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie organizuje konkurs fotograficzny “Pocztówka z wakacji”, który adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. […]
2 września, 2022

Teatr Młodego Aktora

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza uczniów z klas VIII szkół podstawowych oraz młodzież ze szkół średnich na pierwsze spotkanie Teatru Młodego Aktora, którego instruktorem jest […]
2 września, 2022

Zajęcia z Baletu

2 września, 2022

Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie

Budowa zewnętrznego basenu kąpielowego w Zambrowie Beneficjent: Miasto Zambrów Kwota dofinansowania: 8 010 000,00 zł Całkowita wartość inwestycji: 15 486 746,79 zł Realizacja inwestycji: 24.03.2022 – 07.07.2023 r. Zakres inwestycji: […]
1 września, 2022

83. rocznica wybuchu II wojny światowej

83. rocznica wybuchu II wojny światowej 1 września 1939 roku III Rzesza zaatakowała Polskę. Burmistrz Miasta Zambrów wraz z władzami samorządowymi Powiatu Zambrowskiego i Gminy Zambrów […]
31 sierpnia, 2022

Zambrów na Rowery 2022 – Kurowo/Waniewo

Zambrów na Rowery 2022- Kurowo/Waniewo 4 września 2022r. odbędzie się 100 km rajd rowerowy z cyklu „Zambrów na Rowery” – Kurowo/Waniewo. Wyjazd o godz. 8.00 z […]
31 sierpnia, 2022

1 września zawyją syreny

Urząd Miasta Zambrów informuje, że w dniu 1 września 2022 r. o godz. 12.00 na terenie miasta Zambrów zostaną uruchomione syreny alarmowe, w celu upamiętnienia 83. […]
30 sierpnia, 2022

Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły

Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły Miasto Zambrów w dn. 01.09.2021-30.06.2022 r. realizowało projekt „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”. Na projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości 355 843,02 […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility