15 stycznia, 2023

Otwarcie hali tenisowej w Zambrowie

Otwarcie hali tenisowej w Zambrowie W dniu 14 stycznia 2023 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowo wybudowanej hali tenisowej w Zambrowie. Sobotnia ceremonia rozpoczęła się od […]
11 stycznia, 2023

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie

mLegitymacja emeryta-rencisty w Twoim telefonie Od stycznia 2023 r. – jak każdy emeryt lub rencista – masz elektroniczną wersję legitymacji emeryta-rencisty – mLegitymację. Możesz ją przechowywać […]
11 stycznia, 2023

III KARNAWAŁOWY ZLOT MORSÓW ZAMBRÓW

III KARNAWAŁOWY ZLOT MORSÓW ZAMBRÓW W dniu 7 stycznia odbył się III KARNAWAŁOWY ZLOT MORSÓW ZAMBRÓW. Do Zambrowa na wspólne morsowanie zjechało się wiele klubów z […]
10 stycznia, 2023

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka

Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 22 stycznia 2023r. o godz. 18.00 odbędzie się koncert Krystyny Giżowskiej z okazji Dnia Babci i Dziadka. Sprzedaż biletów […]
9 stycznia, 2023

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2022

Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” 2022 Miasto Zambrów otrzymało dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki  […]
5 stycznia, 2023

Nauczyciel Szkoły Podstawowej  nr 4 w Zambrowie rywalizuje o tytuł „Nauczyciel Roku Polski klas 0-III

Nauczyciel Szkoły Podstawowej  nr 4 w Zambrowie rywalizuje o tytuł „Nauczyciel Roku Polski klas 0-III Pani Urszula Rzodkiewicz pracuje  w SP nr 4 od 1 IX […]
4 stycznia, 2023

Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok

Przyjmujemy wnioski o zakup węgla po preferencyjnej cenie na 2023 rok Węgiel w preferencyjnej cenie 1900 zł za tonę, mogą kupić osoby z gospodarstwa domowego uprawnione […]
3 stycznia, 2023

III Karnawałowy Zlot Morsów w Zambrowie

III Karnawałowy Zlot Morsów w Zambrowie Dnia 7 stycznia 2023 roku o godzinie 13.00 nad Zalewem Miejskim w Zambrowie, odbędzie się “III Karnawałowy Zlot Morsów w […]
3 stycznia, 2023

Koncert Chóru Katedralnego “Vox Humana” – Mędrcy Świata Monarchowie

Koncert Chóru Katedralnego “Vox Humana” – Mędrcy Świata Monarchowie Dnia 6 stycznia br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie w ramach koncertu “Mędrcy Świata, Monarchowie” wystąpi […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility