5 lipca, 2021

Rajd rowerowy szlakiem dworów szlacheckich za nami

4 lipca odbył się kolejny rajd rowerowy z cyklu ZAMBRÓW NA ROWERY 2021. Tym razem ok. 85 miłośników dwóch kół udało się szlakiem dworów szlacheckich znajdujących […]
5 lipca, 2021

Profilaktyka 40 Plus

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie informuje iż, od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Głównym […]
5 lipca, 2021

Dobry start – 300 zł dla ucznia

5 lipca, 2021

III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie

3 lipca 2021 roku na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się III Zawody Strzeleckie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patronatem […]
2 lipca, 2021

Turniej o Puchar Żubra w Piłce Nożnej – zaproszenie

1 lipca, 2021

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2021 roku. Prosimy zapoznać się następującymi […]
1 lipca, 2021

Otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze

Otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze 30 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i […]
1 lipca, 2021

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów dot. komunikacji miejskiej

Od dnia 26 czerwca 2021 roku środkami publicznego transportu zbiorowego może jednocześnie podróżować 100% pojemności danego środka transportu. Oznacza to, że pojazdami komunikacji miejskiej na terenie […]
30 czerwca, 2021

Zapraszamy na rajd rowerowy ZAMBRÓW – TYBORY KAMIANKA z cyklu „Zambrów na rowery 2021”

W niedzielę 4 lipca odbędzie się kolejny rajd rowerowy organizowany w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. Tematem przewodnim wyjazdu będą Dwory Szlacheckie. Zapraszamy! W niedzielę […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility