17 października, 2022

XXII Dzień Papieski w Zambrowie

XXII Dzień Papieski w Zambrowie W ubiegłą niedzielę 16 października w Zambrowie odbyły się obchody XXII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Blask prawdy”. Uroczystości rozpoczęły się mszą […]
14 października, 2022

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie           13 października w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zambrowie odbył się […]
14 października, 2022

Nauczyciele z miejskich placówek oświatowych nagrodzeni przez burmistrza

Nauczyciele z miejskich placówek oświatowych nagrodzeni przez burmistrza 14 października w całej Polsce obchodzone jest święto oświaty i szkolnictwa wyższego potocznie nazywane Dniem Edukacji Narodowej lub […]
13 października, 2022

Ankieta w sprawie wariantów przebiegu obwodnicy Zambrowa

Drodzy Mieszkańcy, W nawiązaniu do ostatniego artykułu odnośnie realizacji projektu pn.: Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania „Budowa obwodnicy […]
13 października, 2022

Koncert Rafała Blechacza w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie

Koncert Rafała Blechacza w Państwowej Szkole Muzycznej w Zambrowie Dnia 11 października 2022 roku w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w […]
12 października, 2022

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na spotkanie w sprawie Wariantów Obwodnicy Zambrowa

Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza na spotkanie w sprawie Wariantów Obwodnicy Zambrowa Burmistrz Miasta Zambrów zaprasza mieszkańców miasta na spotkanie dnia 17.10.2022r. o godz. 17.00 do siedziby […]
11 października, 2022

INFORMACJA

          Informuję, że w dniu 11 października 2022 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczony został, w […]
11 października, 2022

XXII DZIEŃ PAPIESKI – zaproszenie

XXII DZIEŃ PAPIESKI -zaproszenie Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie oraz Burmistrz Miasta Zambrów zapraszają na obchody XXII Dnia Papieskiego, które odbędą się 16.10.2022r.
10 października, 2022

Informacja PEFRON dla osób po amputacji

Informacja PEFRON dla osób po amputacji Amputacja zmieniła Twoje życie? Nie możesz już pracować w dotychczasowym zawodzie? Powiemy Ci jak możesz się przekwalifikować i znaleźć pracę […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility