18 stycznia, 2021

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz projektem budowlanym

ZAPYTANIE OFERTOWE Urząd Miasta Zambrów planuje wykonanie zagospodarowania terenu przy ul. Piłsudskiego w Zambrowie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz projektem budowlanym dostosowanym do […]
18 stycznia, 2021

Komunikacja miejska podczas wysokich mrozów

Informujemy, iż szkolne połączenia w ramach komunikacji miejskiej funkcjonują zgodnie z przyjętym rozkładem jazdy. W związku z wysokimi mrozami na przystanki mogą podjeżdżać autobusy zastępcze (innego […]
15 stycznia, 2021

Koncert dedykowany wszystkim Babciom i Dziadkom

21 stycznia br. o godzinie 18.00 Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie udostępni w sieci koncert dedykowany wszystkim Babciom i Dziadkom. Podczas koncertu usłyszeć będzie można przeboje […]
14 stycznia, 2021

Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień

Informujemy, że Miasto Zambrów będzie realizowało zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. W związku z tym mieszkańcy Zambrowa […]
14 stycznia, 2021

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Startuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski […]
11 stycznia, 2021

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021

Informuję, że w dniu 11 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczony został, w celu konsultacji, projekt uchwały w […]
8 stycznia, 2021

Drogi mieszkańcu! Masz konto w banku lub SKOK-u? Zobacz, co powinieneś wiedzieć!

Blisko 70% Polaków nie wie, że w Polsce istnieje instytucja, która gwarantuje bezpieczeństwo ich rachunków w bankach i SKOK-ach. Jest nią Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli upada […]
8 stycznia, 2021

Nowopowstający Żłobek Misie Tulisie w Zambrowie

Bezpłatny Żłobek dla dzieci rodziców zamieszkujących na terenie miasta Zambrów rozpoczyna rekrutację. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mail – zambrow@misietulisie.edu.pl Dodatkowe informacje pod nr tel. 570 000 384 Aktualnie […]
7 stycznia, 2021

Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu