13 października, 2021

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE Praca sezonowa z EURES – jak się do tego przygotować? Co roku wiele osób poszukuje możliwości podjęcia pracy sezonowej. […]
13 października, 2021

XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski Dnia 10 października 2021 roku odbyły się obchody XXI Dnia Papieża pod hasłem „Nie lękajcie się”. Słowa te wypowiedział Papież Jan Paweł II […]
12 października, 2021

Miasto Partnerskie ZAMBRÓW – VISAGINAS

Miasto Partnerskie ZAMBRÓW – VISAGINAS Dnia 08 października 2021 roku Burmistrz Miasta Zambrów miał zaszczyt gościć przedstawicieli miasta partnerskiego Visaginas z Litwy. Wizytę złożyli: Mer (burmistrz) […]
11 października, 2021

Granty na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w Zambrowie

Granty na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w Zambrowie W dniu 7.10.2021 r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję o dofinansowaniu 4 kolejnych projektów z zakresu OZE, opublikowano […]
6 października, 2021

Wyniki Zambrowskiej druzyny NexXTeaM w Polish X-Ball League

Wyniki Zambrowskiej drużyny NexXTeaM w Polish X-Ball League Polish X-Ball League 26.09.2021r. VIRST ARENA Łódź 3 Dywizja  NexXTeaM Zambrów – Wikingowie Warszawa 3:3NexXTeaM Zambrów – SONS […]
6 października, 2021

Koncert “Fortepian Chopina”

Koncert “Fortepian Chopina” Dnia 8 października 2021 (piątek) o godzinie 17.00 w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie (przy Alei Wojska Polskiego 5) […]
6 października, 2021

Prelekcja „ Bycie EKO w XXI wieku”

Prelekcja „ Bycie EKO w XXI wieku” Dnia 1 października 2021 r. w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zambrowie odbyła się prelekcja, której tematem była segregacja […]
6 października, 2021

Program współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi

I N F O R M A C J A  Informuję, że w dniu 6 października 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej […]
6 października, 2021

XXI Dzień Papieski

XXI Dzień Papieski Dziekan Dekanatu parafii pw. Trójcy Przenajświętszej Burmistrz Miasta Zambrów mają zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody – XXI Dzień Papieski – PROGRAM: 10 października […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility