25 listopada, 2022

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Nabór do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej
24 listopada, 2022

Jak założyć konto na PEU ZUS

Jak założyć konto na PUE ZUS
24 listopada, 2022

Podsumowanie akcji “Zambrów na rowery 2022”

Podsumowanie akcji “Zambrów na rowery 2022” 18 listopada 2022 r. w kawiarni “Cafe Muza” w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie odbyło się spotkanie podsumowujące akcję Zambrów […]
22 listopada, 2022

Klub Seniora w Zambrowie obchodził swoje święto

Klub Seniora w Zambrowie obchodził swoje święto 15.11.2022r. w siedzibie Klubu Seniora odbyło się spotkanie wszystkich uczestników klubu w ramach „Dnia Seniora”. W spotkaniu oprócz samych […]
22 listopada, 2022

Lokal przy ul. Magazynowej 2 przeznaczony na sprzedaż

Lokal przy ul. Magazynowej 2 przeznaczony na sprzedaż K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. […]
21 listopada, 2022

24.11.2022 r. – Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego w dniu 24 listopada […]
13 listopada, 2022

Zakup węgla – złóż wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

Zakup węgla – złóż wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia z dnia 27 października 2022 r. o […]
13 listopada, 2022

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się 10 listopada br. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie, […]
8 listopada, 2022

Przetarg na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego

GK. 7240.15.2022 Świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w zakresie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Zambrów w latach 2023- 2025   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług publicznego […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility