3 listopada, 2021

Badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Badania kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Od 12 do 24 listopada Główny Urząd Statystyczny będzie prowadził badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym […]
3 listopada, 2021

Mammobus w Zambrowie 15.11.2021

Bezpłatne badania mammograficzne w Zambrowie 15.11.2021 r. W ramach akcji „Pier(w)si badamy profilaktycznie” prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Zambrowie 15 listopada 2021 r. w godzinach […]
2 listopada, 2021

Zmiana godzin pracy biura dowodów osobistych

Zmiana godzin pracy biura dowodów osobistych Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Zambrów informuje, że w związku z wejściem nowego wzoru dowodu osobistego w dniu 05 listopada […]
2 listopada, 2021

Niepodległa do hymnu 2021 – dołącz do akcji!

Niepodległa do hymnu 2021 – dołącz do akcji! W samo południe 11 listopada włącz się we wspólne świętowanie. Pokażmy, że w kolejną rocznicę odzyskania niepodległości jesteśmy […]
2 listopada, 2021

Apel Wojewody Podlaskiego z dnia 21.10.2021 r.

Apel Wojewody Podlaskiego, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, dyrektorów szpitali oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie epidemiologii
29 października, 2021

Mammobus w Zambrowie

Bezpłatne badania mammograficzne w Zambrowie W ramach akcji „Pier(w)si badamy profilaktycznie” prowadzonej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Zambrowie 2 listopada 2021 r. w godzinach 9:00 – […]
29 października, 2021

Zajęcia z baletu

Zajęcia z baletu dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków Od początku listopada br. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie będą się odbywały zajęcia z baletu dla […]
29 października, 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Wsparcie finansowe „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” INFORMACJA             Miasto Zambrów w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata […]
28 października, 2021

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility