29 listopada, 2018

Ogłoszenie o terminie sesji Rady Miasta

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  04 grudnia 2018 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się II sesja […]
29 listopada, 2018

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na lata 2019-2023

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów Nr 0050.115.2018 Uwaga zmiana zarządzenia i załączników Zarządzenie.0050.118.2018.2018-12-03 Załączniki (nowe): Wzór umowy Harmonogram realizacji zadania Oferta Sprawozdanie Przewidywana kalkulacja kosztów RTF  
27 listopada, 2018

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów 27.11.2018

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z […]
26 listopada, 2018

Orkiestra Dęta Filii UMFC w Białymstoku

23 listopada, 2018

Zarządzenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację niektórych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na lata 2019-2023 Zarządzenie Nr 0050.110.2018 […]
23 listopada, 2018

Europejski Tydzień Testowania na HIV

Mam czas rozmawiać o teście na HIV   W piątek, 23 listopada 2018 r., rusza Europejski Tydzień Testowania na HIV, a wraz z nim kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Krajowego […]
23 listopada, 2018

Koncert “Polskie sonaty na emigracji”

  Anna Wróbel urodziła się 13 września 1981 r. w Warszawie. Pochodzi z rodziny o szerokich tradycjach muzycznych. Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fr. Chopina […]
22 listopada, 2018

Dzieci z MP 3 przybyły z wizytą do gabinetu Burmistrza

W czwartek 22 listopada do Urzędu Miasta Zambrów zawitała wycieczka z przedszkolakami Miejskiego Przedszkola Nr 3 w Zambrowie pod opieką dyrektor Kazimiery Kropiewnickiej i pań przedszkolanek. […]
22 listopada, 2018

Przedsiębiorczość, zmień codzienność w sukces.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Zamknij ułatwienia dostępu