29 czerwca, 2021

Promocja tomiku wierszy pn. „Dla nas wciąż świeci słońce. Poeci zambrowskiej muzy”

28 czerwca 2021 roku odbyła się promocja tomiku wierszy pn. „Dla nas wciąż świeci słońce. Poeci zambrowskiej muzy”. Mimo, iż publikacja była gotowa już w 2020 […]
28 czerwca, 2021

Bezpieczne wakacje

Bezpieczne wakacje Sprawdź najważniejsze informacje, gdy wyjeżdżasz na wakacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie w ramach kampanii Bezpieczne Wakacje – Przepis GIS radzi jak bezpiecznie […]
28 czerwca, 2021

Informacja o realizowanych wywiadach bezpośrednich w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Od 23.06.2021 r. realizowane są wywiady bezpośrednie przez rachmistrzów spisowych w ramach trwającego od 01.04.2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.
28 czerwca, 2021

Pierwsza w mieście, samoobsługowa stacja naprawy rowerów

Pierwsza w mieście, samoobsługowa stacja naprawy rowerów Samoobsługowa stacja naprawy rowerów jest już dostępna dla rowerzystów. Stacja stoi w parku przy ul. Cmentarnej obok miejskiego skateparku. […]
28 czerwca, 2021

Bezpłatne badania ginekologiczne 10 lipca w mobilnym gabinecie

Bezpłatne badania ginekologiczne 10 lipca w mobilnym gabinecie Zapraszamy w dniu 10.07.2021, mieszkanki Zambrowa i okolic na BEZPŁATNE badanie ginekologiczne w mobilnym gabinecie ginekologicznym, który stanie […]
28 czerwca, 2021

Petycje 2021

Petycja Odpowiedź na petycję
28 czerwca, 2021

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w Zambrowie

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” w Zambrowie W minioną sobotę przy hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie odbył się festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką” […]
25 czerwca, 2021

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką”. Zapraszamy

Festyn „SamoRządowe Przygody z Nauką”. Zapraszamy
25 czerwca, 2021

Zaszczep się !!! Pomożemy

Zaszczep się !!! Pomożemy W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr ZK-I.967.315.2021.RK z dnia 10 czerwca 2021 r. wydaną na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility