24 maja, 2022

40-lecie Zespołu Ludowego Śpiewaczy “Laskowanki”

40-lecie Zespołu Ludowego Śpiewaczy “Laskowianki” W sobotę, 21 maja 2022 roku na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” obchodził swoje 40-lecie. […]
23 maja, 2022

Festyn z okazji Dnia Dziecka

Festyn z okazji Dnia Dziecka 27 maja 2022 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 na terenie stadionu miejskiego w Zambrowie odbędzie się festyn z Okazji […]
23 maja, 2022

Kolejne warsztaty haftu

Kolejne warsztaty haftu W trakcie ostatnich dwóch spotkań warsztatów haftu panie z Gminy Szumowo, Gminy Zambrów oraz Miasta Zambrów wymieniały się doświadczeniem hafciarskim. Projekt ma na […]
19 maja, 2022

XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 maja 2022 r. (wtorek)o godz. 1200 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta […]
19 maja, 2022

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej – pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował […]
19 maja, 2022

Zlot Food Trucków z okazji Dnia Dziecka

Zlot Food Trucków z okazji Dnia Dziecka
18 maja, 2022

Cykl bezpłatnych webinariów -“Czyste Powietrze”

Zaproszenie Mieszkańców Miasta Zambrów na cykl bezpłatnych webinariów online poświęconych Programowi “Czyste Powietrze” Urząd Miasta Zambrów wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w […]
16 maja, 2022

Petycje 2022

Poprawa Efektywności Energetycznej – Dywersyfikacja Zródel Energii Zmieniajmy Gminy Na Lepsze
16 maja, 2022

Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski “Rzeźba w przestrzeni publicznej”

Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski “Rzeźba w przestrzeni publicznej” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie organizuje Ogólnopolski Konkurs Rzeźbiarski “Rzeźba w przestrzeni publicznej”. Konkurs ten adresowany jest do artystów […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility