14 marca, 2018

Ogólnopolska akcja “spoKREWnieni służbą” 24 marca 2018 w naszym mieście

Ogólnopolska akcja “spoKREWnieni służbą” 24.03.2018 w Zambrowie Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej województwa podlaskiego od 1 marca 2018r. przeprowadzona […]
14 marca, 2018

Rozstrzygnięto dotację na urządzenie terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień

Lista rankingowa projektów na inwestycje z urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień Lista rankingowa projektów którym przyznano dofinansowanie w ramach środków przewidzianych w budżecie Miasta Zambrów […]
14 marca, 2018

Ruszyły zapisy na rajd do Grodna

Ruszyły zapisy na rajd do Grodna Burmistrz Miasta Zambrów i Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne “SPORTEAM” ogłaszają zapisy  na rajd rowerowy Zambrów – Grodno – Zambrów. Rajd odbędzie się […]
12 marca, 2018

“Koncert dla Ewy” zwieńczeniem Dnia Kobiet w Zambrowie

“Koncert dla Ewy” zwieńczeniem Dnia Kobiet w Zambrowie Międzynarodowy Dzień Kobiet w mieście Zambrów zakończył się w minioną niedziele „Koncertem dla Ewy”. Koncert przygotowali członkowie zespołu […]
12 marca, 2018

Zespół “Feel” zagrał dla kobiet

Zespół “Feel” zagrał dla kobiet Zespół „Feel” wystąpił w minioną sobotę w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie. Koncert odbył się z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Impreza […]
9 marca, 2018

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku działając na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o […]
9 marca, 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – Rehabilitacja Lecznicza

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert – Rehabilitacja Lecznicza Burmistrza Miasta Zambrów ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na […]
9 marca, 2018

“Prestige Męski” nowym partnerem zambrowskich programów

“Prestige Męski” nowym partnerem zambrowskich programów 9 marca 2018 roku do programów “Zambrowska Karta Seniora 60+” i “Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” dołączyło Przedsiębiorstwo Handlowe „Kosmos” Krzysztof […]
9 marca, 2018

Prestige Męski nowym partnerem „Zambrowskiej Karty Seniora 60+”

Prestige Męski nowym partnerem „Zambrowskiej Karty Seniora 60+” 9 marca 2018 roku do programu „Zambrowska Karta Seniora 60+” dołączyło Przedsiębiorstwo Handlowe „Kosmos” Krzysztof Kosmowski z siedzibą […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility