18 lipca, 2022

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów

KOMUNIKAT Burmistrza Miasta Zambrów Działając na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 […]
8 lipca, 2022

FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA

FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA 22 lipca o godz. 18.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie w Galerii Sztuki „Labirynt” odbędzie się wernisaż wystawy “FOTO-RYSUNEK-GRAFIKA” autorstwa Magdaleny i Wojciecha Rusieckich.
8 lipca, 2022

Wakacje z kinem dla dzieci

Wakacje z kinem dla dzieci Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie serdecznie zaprasza na wakacje z kinem dla dzieci, które odbędą się w dniach 18-22 lipca. O […]
8 lipca, 2022

Z Cyganami pod gwiazdami

Z Cyganami pod gwiazdami Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza na koncert “Z CYGANAMI POD GWIAZDAMI”, który odbędzie się 17 lipca o godz. 18.00 na terenach […]
7 lipca, 2022

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie 3 lipca br. odbył się przedostatni rajd rowerowy Zambrów na Rowery 2022 na dystans 50 km. Grupa rowerzystów punktualnie […]
7 lipca, 2022

Koncert Pianistyczny w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych

Koncert Pianistyczny w ramach I Ogólnopolskich Warsztatów Pianistycznych Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie serdecznie zaprasza na Koncert Pianistyczny w ramach I […]
1 lipca, 2022

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów

Komunikat Burmistrza Miasta Zambrów W związku z wykorzystaniem wszystkich środków, otrzymanych od darczyńców na pomoc obywatelom Ukrainy, zawieszamy pomoc określoną w uchwale Rady Miasta Zambrów z […]
1 lipca, 2022

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie

Zambrów na Rowery 2022 – Wysokie Mazowieckie Miasto Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam zapraszają wszystkich miłośników rowerowych wypraw na tegoroczną edycję „ZAMBRÓW NA ROWERY”. Koleiny rajd […]
30 czerwca, 2022

12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych

12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych W dniach 25-26 czerwca 2022r. odbyła się 12. Międzynarodowa Parada Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Zambrowie. 25 czerwca o godz. 16.00 […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility