11 lutego, 2020

Wicewojewoda Podlaski oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego z wizytą w Zambrowie

Wicewojewoda Podlaski oraz Wicemarszałek Województwa Podlaskiego z wizytą w Zambrowie Wczoraj w gabinecie Starosty Powiatu Zambrowskiego odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Starosta Powiatu Zambrowskiego […]
10 lutego, 2020

Zajęcia Dziewiarskie

Zajęcia Dziewiarskie W Pracowni Tkaniny Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie zorganizowane zostały zajęcia z dziewiarstwa, które prowadzi Pani Joanna Socha. Zajęcia stworzone zostały z myślą o młodzieży […]
7 lutego, 2020

Urząd Miasta Zambrów poszukuje osoby do odstraszania ptaków na terenie miasta Zambrów

OGŁOSZENIE Urząd Miasta Zambrów poszukuje osoby do odstraszania ptaków na terenie miasta Zambrów metodą hukową, celem uniemożliwienia zakładania gniazd na drzewach oraz zmniejszenia populacji ptaków na […]
7 lutego, 2020

Wieczór z poezją „Zimowe Strofy Seniorów”

Wieczór z poezją „Zimowe Strofy Seniorów” 16 lutego 2020 roku o g. 18.00 w kawiarni “Cafe Muza” Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbędzie się spotkanie seniorów […]
6 lutego, 2020

Kto w tym roku otrzyma doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów? Znamy już listę nominowanych!

Kto w tym roku otrzyma doroczną nagrodę Burmistrza Miasta Zambrów? Znamy już listę nominowanych!  Już 29 lutego 2020 r. odbędzie się uroczysta gala, na której zostaną […]
4 lutego, 2020

W piątek biuro dowodów nieczynne

Urząd Miasta Zambrów informuje, że z powodu modernizacji sieci informatycznej, w dniu 7.02.2020 r. biuro dowodów osobistych będzie nieczynne.
3 lutego, 2020

Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej W niedzielę 2 lutego w murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod […]
31 stycznia, 2020

Informacja dla osób powracających z Chin

30 stycznia, 2020

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia

Informacja o wyniku konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej  na rok 2020   Burmistrz Miasta Zambrów informuje, że w […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility